Četrti sklop

S četrtim sklopom trditev se je ugotavljalo, v kakšni meri organizacija skrbi za večje zadovoljstvo na delovnih mestih, in sicer s/z:

 • privlačnostjo delovnih nalog
 • zagotavljanjem visoke ravni prizadevnosti (oblikovanje ciljev skupaj z zaposlenimi)
 • stalnim razvijanjem znanja in veščin, ki jih zaposleni potrebujejo pri delu
 • izražanjem pohval za dobre rezultate
 • ustreznim nagrajevanjem zaposlenih
 • omogočanjem opravljanja del, ki zaposlenim prinašajo največ veselja
 • omogočanjem opravljanja del, ki zaposlenim najbolj ustrezajo glede na njihove sposobnosti, omogočanje samoiniciativnosti
 • ozaveščanjem zaposlenih o pomenu njihovega prispevka k uspehu organizacije
 • usklajevanjem pričakovanj organizacije s pričakovanji zaposlenih

 • Grafikon 4: Skrb za večje zadovoljstvo na delovnih mestih (n = 28)

  Iz grafikona 4 je razvidno, da so se v povprečju sodelujoči najbolj strinjali s trditvijo, da organizacija za večje zadovoljstvo zaposlenih skrbi "z izražanjem pohval za dobre rezultate", povprečna ocena je znašala 4,2. Najmanj so se strinjali s trditvijo, da organizacija za večje zadovoljstvo zaposlenih skrbi "s privlačnostjo delovnih nalog" - povprečna ocena je 3,5.