Peti sklop

S petim sklopom trditev, se je ugotavljalo, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu, in sicer:

 • jasno opredelitvijo pričakovanj organizacije
 • omogočanjem stalnega strokovnega izpopolnjevanja in osebnostnega razvoja zaposlenih
 • opogumljanjem, spodbujanjem in pomočjo zaposlenim
 • natančno opredelitvijo profilov delovnih mest
 • spodbujanjem ambicioznosti
 • graditvijo partnerstva med nadrejenimi in podrejenimi«, razvijanjem visoke stopnje avtonomnosti zaposlenih«, »možnostjo sodelovanja zaposlenih pri odločanju
 • individualizacijo vodenja zaposlenih (vodenje, ki je subjektivno prilagojeno vsakemu zaposlenemu)
 • zagotavljanje delovnih prostorov, ki so v skladu z varnostnimi in zdravstvenimi standardi

 • Grafikon 5: Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu (n = 28)

  Grafikon 5 prikazuje, da so se v povprečju sodelujoči najbolj strinjali s trditvijo, da organizacija za večje zadovoljstvo na delovnih mestih skrbi z "opogumljanjem, spodbujanjem in pomočjo zaposlenim". Povprečna ocena je bila 4,1. Najmanj so se sodelujoči strinjali s trditvijo, da organizacija za večje zadovoljstvo na delovnem mestu skrbi z "jasno opredelitvijo pričakovanj organizacije", trditev je bila namreč ocenjena s povprečno oceno 3,6.